Sviat na dloni

>
<
 • Co najbardziej podoba Ci się w ŚWIECIE NA DŁONI?

  View Results

  Loading ... Loading ...

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU „1001 obrzydliwych obrzydliwości”

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
  1.1. Organizatorem działań konkursowych, zwanych dalej „Konkursem”, jest firma AMCONEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-164), ul. Banderii 4 lok. 162, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178631, NIP: 113-16-67-515, zwana dalej „Organizatorem”.
  1.2. Czas trwania Konkursu:
  1.2.1. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 3 czerwca 2016 r., o godzinie 12:00.

1.2.2. Zakończenie Konkursu nastąpi w dniu 6 czerwca 2016 r., o godzinie 23:59.

1.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Ogłoszenie o Konkursie opublikowane będzie na stronie internetowej www.swiat-na-dloni.pl, należącej do Organizatora.

1.4.1. Organizator może wskazać także inne miejsca, w których będzie prowadzona promocja Konkursu.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  2.1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. niniejszego Regulaminu.
  2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
  2.2.1. Pracownicy Organizatora lub Fundatorów nagród (wymienionych w punkcie 4), osoby wykonujące na ich rzecz pracę lub czynności na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, członkowie Zarządu Organizatora i Fundatora nagród oraz najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób, przez których należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, małżonków zstępnych, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Komisji Konkursowej.

2.3 Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełniać wszystkie warunki uczestnictwa oraz przesłać w wyznaczonym terminie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: redakcja.swiat@amconex.pl rozwiązanie zadania konkursowego.

2.3.1. Zadanie konkursowe będzie polegało na odpowiedzi na pytanie: Jaką potrawę uważasz na najbardziej obrzydliwą i czego nigdy byś nie zjadł?

 1. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
  3.1. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez wysłanie za pośrednictwem poczty e-mail na adres Organizatora, w czasie trwania Konkursu, zgłoszenia konkursowego.
  3.1.1. Prawidłowe zgłoszenie konkursowe musi zawierać: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz odpowiedź na pytanie konkursowe.

3.1.2. Zgłoszenia konkursowe, które będą zawierały niepełne dane lub nie będą zawierały treści zgodnych z wymaganiami, nie będą brały udziału w konkursie.

3.1.3. Zgłoszenia konkursowe nadesłane przed rozpoczęciem konkursu lub po jego zakończeniu nie będą uwzględniane. W Konkursie biorą udział zgłoszenia, które dotrą na adres Organizatora do godziny 23:59 w dn. 6 czerwca 2016 r.
3.2. Przez wysłanie zgłoszenia, Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu o Konkursie.

3.2.1. Uczestnik, wysyłając zgłoszenie, wyraża zgodę, by jego praca konkursowa (zgłoszenie i wypełnienie zadania konkursowego) mogła być wykorzystana na potrzeby Organizatora, w szczególności publikowana i rozpowszechniana za pośrednictwem tytułów wydawanych przez Organizatora oraz stron internetowych należących do Organizatora.

3.3. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz oceniając wykonanie zadania konkursowego, w tym oryginalność, kreatywność, wyjątkowość oraz poprawność merytoryczną i językową odpowiedzi na pytanie, wyłoni 3 zwycięzców, którzy otrzymają nagrody konkursowe.

 1. NAGRODY W KONKURSIE

4.1. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo RM, z siedzibą przy ul. Mińskiej 25, 03-808 Warszawa, zwane dalej „Fundatorem nagród”.

4.2. Nagrodami w Konkursie są 3 egzemplarze książki „1001 obrzydliwych obrzydliwości”.

4.3. Nagrody wymienione w punkcie 4.2. mogą odbiegać kolorem lub wyglądem od wskazanych na zdjęciach lub zamieszczonych w ogłoszeniu Konkursu.

4.4. Łącznie zostaną przyznane 3 nagrody, dla osób które spełniają warunki opisane w pkt. 2 i 3 regulaminu.

4.5. O przyznaniu danej nagrody danemu Uczestnikowi zadecyduje komisja, biorąc pod uwagę jego zgłoszenie oraz kryteria wymienione w punktach 3.3. i 5.4. niniejszego regulaminu.

4.6. Wysyłka nagród wygranych w Konkursie nastąpi w ciągu 5 dni od dnia wyłonienia laureatów konkursu.
4.7. Nagrody nie podlegają zamianie na ich ekwiwalent pieniężny.

4.8. Lista zwycięzców (imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) może zostać opublikowana w Internecie lub w inny sposób ustalony przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę.
4.9. Wartość nagrody nie przekroczy 760 zł, jej zwycięzca korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4.10. W przypadku, gdyby o przyznanie danej nagrody nie ubiegał się żaden Uczestnik lub zgłoszenia wszystkich Uczestników ubiegających się o przyznanie tej nagrody nie spełniały warunków formalnych, nagroda przechodzi na własność Organizatora.

4.11. Zwycięzcy przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

4.12. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę w terminie 60 dni od daty jej wysłania, nagroda przechodzi na własność Organizatora.

 1. KOMISJA I WYŁANIANIE LAUREATÓW
  5.1. Laureatów Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa w terminie do 2 dni po zakończeniu konkursu.
  5.2. Komisja Konkursowa będzie również nadzorować prawidłowość przebiegu Konkursu i wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu i ogłoszenia o Konkursie.

5.3.Komisja Konkursowa będzie składała się z co najmniej 3 Ekspertów. Członkowie komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Konkursowej, zwanego dalej „Przewodniczącym”.

5.4. Komisja wyłoni Laureatów spośród prawidłowych zgłoszeń konkursowych. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę poprawność zgłoszenia konkursowego, jego oryginalność, kreatywność, wyjątkowość oraz poprawność merytoryczna i językowa.

5.6. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.7. O decyzji Komisji Konkursowej Uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 48 godzin od chwili wyłonienia Laureatów, drogą e-mailową lub poprzez publikację zwycięzców na stronie internetowej www.swiat-na-dloni.pl, lub na Facebooku: www.facebook.com/SwiatNaDloni.

 1. REKLAMACJE

6.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na wskazany powyżej adres Organizatora, w terminie nie później niż do 14 dni od daty opublikowania informacji o wynikach Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora.

6.1.1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
6.3. 6.5. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
6.7. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  7.1. Niniejszy Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie Internetowej www.swiat-na-dloni.pl, wskazanej przez Organizatora w ogłoszeniu o Konkursie, oraz w siedzibie Organizatora.
  7.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem o nominale 3,75 zł, Organizator prześle kopię niniejszego Regulaminu Konkursu oraz ogłoszenia o Konkursie.
  7.3. Organizator Konkursu informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu, w szczególności imię, nazwisko oraz adres zamieszkania będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu, będącego jednocześnie Administratorem danych osobowych, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz ogłoszeniu o Konkursie, w celach związanych z organizacją Konkursu, a w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania zwycięzcom nagród konkursowych. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe zwycięzców Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora lub/oraz w magazynie/stronie Internetowej Organizatora w ramach rozwiązania Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przekazane Fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu Konkursu oraz ogłoszenia o Konkursie.
  7.4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu i postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie oraz ogłoszeniu o Konkursie.
  7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, bankowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
  7.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa.

 

 

 

Twitter updates

RSS not configured

Sponsors